להתחבר לצדיק

 

נאמר בגמרא (ברכות ו:) על הפסוק "את האלקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם" – כי כל מטרת האדם בעולם היא להיות בצוותא עם אדם ירא שמים וצדיק. כלומר להיות לו לעזר וסיוע, משום שעל ידי כך יוכל ללמוד מדרכיו וללכת בארחותיו – ארחות ישרים, ולשוב בלב שלם להשם יתברך.

 

לכן מה מאוד צריכים להשתדל להיות מקורבים לְצדיק שידריכנו בעבודת השם יתברך ויברכנו בכל מעשי ידינו, משום שהוא כצינור של השם יתברך שדרכו עוברות הברכות, וכמו שאמרה הבת קול (ברכות יז:) "כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני" (הוא ר' חנינא בן דוסא).

 

שביל הברכה

 

וכתבו המפרשים: "בשביל" חנינא בני – בצינור והשביל שלו, שדרכו עובר הכל, ולכן נאמר "וצדיק יסוד עולם" (משלי י), שכיון שדרכו עובר הכל, הרי שהוא יסודו של עולם. וכן בכל דור ודור יש את הצדיק יסוד עולם.

 

ואמנם, לא כל צדיק עומד במדרגה זו, ואף לא במדרגת ה-ל"ו צדיקים שבדור (סוכה מה:), אך ודאי שכל צדיק אמִתי, מסוגל יותר משאר אנשים – להעביר דרכו הברכה.

 

לכן ישתדל כל אדם להתחבר לצדיק או ירא שמים אמיתי, המרבה בעסק התורה, כי אם אין תורה אין יראה, ודלא דא ביה, מה ביה (מי שאין בו תורה, מה יש בו?! – נדרים מא.) וגם ימצא רב – פוסק הלכה, להתחבר אליו לשאלו דבר הלכה בכל עת הצורך.

טוב לצדיק טוב לשכנו

 

וטוב יותר אם מקום מגוריו של האדם יהיה קרוב אל מקום מגוריו של הצדיק, כדי שירבה להגיע אליו להתברך מפיו, ולשמוע עצת חכם בכל ענייני חייו, וכמו שאמרו חז"ל (ברכות ח.) לעולם ידור אדם במקום רבו, כאשר הוא ממושמע לדבריו.

 

הזהרו מן הצבועים

 

רק ישמר לנפשו מן הצבועים, המכנים עצמם "בבא" פלוני, "בבא" אלמוני, וכל כיוצא בזה, ועיקר המבחן הוא באם יש בו תורה ויראת שמים, ואינו מבקש תשלום או תמורה כל שהיא עבור עצתו וברכתו או קמעיו ומתנותיו, לא הוא ולא אחד ממשמשיו.

 

וכן נאמר בגמרא (סוטה כב:) כי חז"ל הקדושים קילסו את דברי ינאי המלך לאשתו, שאמר: הזהרי מן הצבועים המדמים עצמם לפרושים, שעושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס.

וסימן היכר נוסף לצדיק אמתי, כאשר מקרב הוא את האדם להשם יתברך, עד שהאדם באמת מתדבק בו יתברך, הולך בדרכיו, ויודע שכל הישועות הן ממנו יתברך, ואשר על כן מרבה בתפילה, ותמיד שגורה תפלתו בפיו מגודל האמונה אשר בקרבו.

 

אך "צדיק" אשר תולה הישועות בעצמו, ואינו מדריך את הפונים אליו להרבות בתפילות, אין זה צדיק אמתי. ופרשו בזה בדרך צחות את המשנה (ברכות פ"ה מ"ה) אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא "מקובל", ואם לאו יודע אני שהוא מטורף…

 

התקרבות להשם יתברך

 

והעיקר הוא, כי על ידי ההתקרבות לצדיק – יתקרב לצדיק העליון, הוא רִבונו של עולם, שנאמר "צדיק וישר הוא" (דברים לב). ויעבוד אותו יתברך באמת ובתמים, בתורה, מצוות ומעשים טובים.

 

צדיק בעצמו

 

וגם צריך כל אחד להשתדל, שיהא הוא בעצמו צדיק, דהיינו שיקיים כראוי כל מה שכתוב בספרי ההלכות וההליכות, בחובות הלבבות ובחובות האברים. והשם יתברך יהא בעזרו תמיד להצליח בכל אשר יפנה, כי "ה' אוהב צדיקים" (תהילים קמו).