ירידת הדורות והשגת המעלות

מובא בספרים הקדושים בשם רבינו האר"י ז"ל, שאמר כי כיום, בהתגברות כוחות הרע בעולם, אפשר במעט מעשים טובים להגיע לדרגות גבוהות בעבודת השם יתברך, כמו של תנאים ואמוראים וכו', והוסיפו על כך צדיקים ואמרו: "עם מעט מעשים, אולם עם הרבה הרבה רצונות" ("שיח שרפי קודש" ח"ד סי' כח).

חשיבות הרצון החזק

והדברים מדברים בעד עצמם, כי הרי באמת, אף למעט מעשים טובים נצרכים הרבה רצונות בכדי לקַיְמם, מחמת התגברות היצר הרע בעולם והתנגדותו לכל מעשה טוב, ואף אם יקיים, התמדת הקיום תהא קשה עליו, אם לא ברצונות וכיסופים תדיריים להשם יתברך, לעבדו בכל היכולת, באהבה ביראה וכו'.

אין דבר העומד בפני הרצון

ופתגם ידוע הוא: "אין דבר העומד בפני הרצון", ואם יש רצון חזק – אפשר להתגבר על הכל. כי כל העולם הזה מלא בנסיונות, עד כדי כך שמובא ("חיי מוהר"ן" סי' תקיט) כי כל דבר שעיני האדם רואות – הכל נועד לנסיון ובחירה. ע"כ. והדברים מבהילים (וע' בזוהר תרומהzדקס"ג ע"א).

ובאמת כשמו כן הוא – נסיון בלבד, וכששבר האדם את המונע, ועבר בהצלחה את הנסיון, יֵרָאה לו כאילו לא היה ולא נברא שום דבר המונעו, ואמר ביום ההוא "היאך התקשיתי בזה בתחילה" וכו'.

מניעות – רק במחשבה

והטעם לזה הוא משום שכל עניינו של הנסיון הוא רק במֹח (ע' לקו"מ ח"ב סי' מו), וכששבר מחשבתו וניצח במלחמה, רואה הוא עד כמה פתי היה, אם לא היה עומד בזה, בדבר קל כזה וכו'.

ואשר על כן אמרו חז"ל (סוכה נב.) כי לעתיד לבא יבכו הרשעים על כי לא כבשו את יצרם, כאשר יראוהו דק כחוט השערה וקל היה לכובשו.

ובאמת עיקר המניעות אינן בַּמעשה, שהרי כיוון שהכל רק נסיון, די אם כן ברצון חזק ותקיף, וכבר עובר הוא את המכשול והנסיון, שהוא מניעות המֹח בלבד, שמוחו אומר לו כי הדבר קשה ולא ניתן לעשותו, מה יגידו מה יאמרו וכו', כידוע מהבלי היצר הרע בזה.

רצון יראיו יעשה

ואי לכך, נצרך ביותר הוא הרצון, כי בעזרתו ניתן יהיה בס"ד לשבר את כל החומות והמסכים המונעים את האדם מלהתקדם בעבודת השם יתברך, וכן בקיום מדה זו יזכה לעשות הרבה מעשים של קדושה.

ובעניין זה יש לפרש בס"ד מקרא שכתוב "רצון יראיו יעשה" (תהלים קמה), כאשר באמת יש רצון ליראי ה' וחושבי שמו, אזי השם יתברך עוזר ומסייע לגמור את אותו מעשה בשלמות (וע' לקו"מ ח"א סי' לא אות ח).

בהתגברות הרצון – השערים נפתחים

אך כאשר לאדם עצמו יש רפיון, ואינו חזק דיו ברצונות תקיפים לנַצֵח, השם יתברך יסייעו באותה מדה, כי אף שהשם יתברך מסייע תמיד (קדושין ל: יומא לט. שבת קד.), כשיש רצון חזק – מסייע יותר, ולפי חוזק הרצון – כן גודל העזרה משמים.

כי עיקר בחינת האדם ונסיונו, הוא אם רצונו חזק לדברים שבקדושה, ואם הוא משתדל בכך, או לא, ואם אכן חזק הוא, והשתדלותו בהתאם, אם כן – עמד בנסיון, והשערים פתוחים לגמור את המעשה בשלמות, וכידוע כל זאת מהספרים הקדושים (ור' בספר "אשר בנחל" ח"א סי' עג).

העיקר הוא הרצון

ובספר "שיחות הר"ן" (סי' נא) כתב חיזוק הפלא ופלא בעניין זה וזו לשונו:

לעבוד ה', איני יודע מי הוא שיוכל לומר שיעבוד את ה' לפי גדולת הבורא יתברך… רק העיקר הוא הרצון, להיות רצונו חזק ותקיף תמיד להתקרב אליו יתברך… והעיקר הוא הרצון והכיסופין, שיהיה כוסף תמיד אליו יתברך, ובתוך כך מתפללין ולומדין ועושין מצוות. ע"כ.

השם יתברך יעזרנו על דבר כבוד שמו, שתמיד תהיה אצלנו "עת רצון", ונרצה ברצונות חזקים לעבדו באמת ובתמים תמיד כל הימים, ועל ידי זה הוא ברחמיו את רצונותינו ישלים. אמן כן יהי רצון.