הנהגת שקר

נאמר בספר שמות (פרק כג) "מדבר שקר תרחק". ויש לפרש בס"ד כי "דבר" – מלשון הנהגה (ר' לעיל, ע' אמת). ולפי זה, כוונת הפסוק היא להתרחק מהתנהגות של שקר, כי העולם הזה מלא בשקר (ר' שבת קד.) ובפרט דורנו זה, חוט הש'יקרא משוך עליו, מפני שקרוב הוא לגאולה, וממילא גברו ועצמו הנסיונות בו.

וכמו שנאמר (בסוף דניאל) כי לאחר ששאל דניאל את השם יתברך "מה אחרית אלה", כלומר מה יהא באחרית הדורות, ענהו השם יתברך "יתבררו ויתלבנו ויִצַרפו רבים (עניין ברירה ומיון, מי לכאן ומי לכאן) וירשיעו רשעים, לא יבינו… והמשכילים יבינו".

לעמוד בנסיונות

כי מרֹב הנסיונות, רבים יהיו שלא יֵדעו ולא יבינו, בחשכה יתהלכו, ירשיעו במעשיהם ויפרקו עול, אך "המשכילים יבינו" כי הכל נועד רק לנסיון ובחירה, הכל זמני וחולף ועוד חזון טוב למועד ואחרית תקוה, והם אלו שיעמדו בנסיונות וינצחו המלחמה הקשה עם היצר הרע ושאר כוחות הרֶשע.

פתוי הרשעים

ומובא בספר "שומר אמונים" כי בדורנו ניתנה רשות משמים להוריד לזה העולם (בגלגול באדם) את נשמות אנשי סדום ועמורה, דור המבול והפלגה, ערב רב וכל רשעי ארץ, לנסות על ידם את ישראל הכשרים אם יתפתו לשקרם אם לא.

והם רשעים ארורים, מסיתים ומדיחים את נשמות ישראל מדרך אבינו שבשמים, ופיהם מלא מרמה ותֹך, שיקוץ תיעוב וזיהום, דברי כפירה, מינות ואפיקורסות ונבלות הפה, "נבל נבלה ידבר", "חטאת פימו דבר שפתימו". ה' יצילנו מהם ומהמונם.

לעמוד בפרץ

ולכן צריך כל אדם לעמוד בעיניים פקוחות, ולא לתת לשום גורם להסיתו מדרך האמת הברורה, המוחזקת בידינו מאבותינו הקדושים ועד עתה במסירות נפש עצומה. ויעמוד בפרץ לגדור גדר נגד מספחת השקר אשר פשׂתה בעוונותינו הרבים, ומגמתה להרוס כל חלקה טובה בעם ישראל.

אמת לא שכיחה, ושקר שכיח

ולעתיד לבא הכל ישתנה, כי מובא במשנה (עדויות ח) אשר אליהו הנביא יקרב את המרוחקים וירחיק את המקורבים.

וכתבו המפרשים (ר' לקו"מ ח"א סי' קיז) בדרך דרש, שהרי אמרו חז"ל (שבת קד.) על כך שאותיות "אמת" – רחוקות זו מזו (בסדר אל'ף בי'ת) ואותיות "שקר" – קרובות, שהטעם הוא כי השקר שכיח בעולם, ונמצא במרוכז בחוזק ובתוקף.

מה שאין כן האמת, התקיים בה מקרא שכתוב (דניאל ח) "ותשלך אמת ארצה", והיא קיימת רק "זעֵיר שם, זעֵיר שם", ואינה אלא במיעוט ופיזור.

אמת מארץ תצמח

ואליהו הנביא בא אפוא "לקרב את המרוחקים" – אלו אותיות "אמת", דהיינו שיחדיר אמת בעולם, ואז תהיה חזרה בתשובה גדולה.

וכמו שנאמר (מלאכי ג) "והשיב לב אבות על בנים", שיאַחד האמת ייסדהּ ויחזקהּ, ויקויים בה (תהלים פה) "אמת מארץ תצמח", לאחר שהושלכה ארצה כנאמר "ותשלך אמת ארצה".

ו"ירחיק המקורבים" – אלו אותיות "שקר", שישבֵּר אחדותם וינתץ קרבתם, "יתפרדו כל פועלי אוון", ולא יהיה עוד שקר בעולם, והשליכו איש אלילי כספו וזהבו וכו', כל זה יהא לעתיד לבוא, יראו עינינו וישמח לבנו בעזרת השם יתברך.

ככל שמתקרבים אל הגאולה הנסיונות גדֵלים

ולעת עתה צריכים רק להתחזק מאד, ולזכור תמיד כי ככל שמתקדמים אל עֵבֶר הגאולה, הנסיונות באמונה ובשמירת התורה והמצוות – הולכים ונעשים קשים יותר, וצריכים רק להתחזק, ולהחזיק חזק בהשם יתברך ובתורה הקדושה, כמו שנאמר (ישעיה כז) "או יחזק במעוזי יעשה שלום לי".

מי יחזיק מעמד ומי לא

ודומים אנו כיום לבני אדם המחזיקים בחבל, והשם יתברך מנערו בחזקה, יש שיִפלו ולא יחזיקו מעמד מתוקף ועוצמת הניעור והנסיונות, ועל אלו נאמר (איוב לח) "לאחוז בכנפות הארץ ויִנַערו רשעים ממנה", ונאמר (משלי ב) "ורשעים מארץ יכרתו ובוגדים יסחו ממנה".

הרשעים – הם אלו שיפלו ולא יעמדו בנסיונות, כי מגלגלין חובה על ידי חייב (שבת לב.).

ולכן דוקא הרשעים – הם יהיו הראשונים שלא יעמדו בנסיונות, וסרו מהר מן הדרך האמתית והאמונה, כמתנערים מן החבל.

ומי שניער עצמו מדרך אבותינו, ינערוֹ השם יתברך מגורלו וחלקו הטוב של עמנו באחרית הימים, ה' הטוב יכפר בעד ויחזירם בתשובה שלמה במהרה ולא ידח ממנו נִדח. אמן כן יהי רצון (וע' ב"שיחות הר"ן" סי' כב).

ולעומתם יש שיֹאחזו חזק ולא יפלו ברשת השקר (ע' זוהר פקודי דר"כ רע"ב), ויקיימו בעצמם "יחזק במעוזי", שיֹאחזו חזק ולא ירפו אף לרגע, ואלו שלומי אמוני ישראל, צדיקים שומרי אמונים, שארית ישראל אשר לא יעשו עוְלה, עתידים הם לנחול חלק טוב, אשריהם ואשרי חלקם.

השם יתברך יעזרנו להחזיק היטב במעוזו, ובכן, ה' עוז לעמו יתן ויברך את עמו בשלום.