המרחם – ירוחם

נאמר בספר דברים (פרק יג) "ונתן לך רחמים ורִחמך", ודרשו חז"ל (שבת קנא:): "כל המרחם על הבריות – מרחמים עליו מן השמים". ומי מאתנו לא זקוק או לא חפץ ברחמי שמים, שימלאו משאלות לבו לטובה, ויוציאוהו מכל צרותיו.

לכן צריכים גם אנו לרחם על הבריות, ולהשתדל לעזור לכל דורש ומבקש, וטוב יותר כי אף כשלא מבקש – לשאול אם צריך הוא עזרה, ובזה ניכרת יותר מדת הרחמנות (ר' ב"אורחות צדיקים" שער הנדיבות, ולעיל ערך גמילות חסדים).

רחמנים בני רחמנים

ונצטוינו (שמות כג): "כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וחדלת מעזוב לו, עזב תעזב עמו". ציווּי זה מראה כי רצון השם יתברך הוא שנתנהג ברחמנות אחד כלפי השני, אפילו כלפי בעלי חיים, ואפילו כלפי שונאך, קל וחומר כלפי מי שאינו כן.

וקיימות עוד מצוות רבות המגלות כי רצון אבינו שבשמים הוא שנהיה רחמנים כאבותינו הקדושים, לא עת האסף (ור' שבת קלג:).

ואם מי מאתנו נקלע לצרה, צריכים אנו לרחם עליו, לסעדו, לתמכו, ולהשתדל להוציאו מהצרה אליה נקלע. ולא לחינם נקראנו "רחמנים בני רחמנים", כי באמת מידת הרחמנות טבועה בעמנו הקדוש מאז ומעולם (ר' ביצה לב: יבמות עט.).

ובכל זאת, הרי היצר הרע אינו שובת אף פעם, ומנסה תמיד להכשיל את ישראל אף בדבר הטבוע בהם, לכן צריכים להשתדל להחדיר מידה זו בלבנו.

כיצד להחדיר בנו רחמנות

וניתן לעשות כן על ידי שנחשוב כי כולנו עם אחד וערבים זה לזה (שבועות לט.), "כל ישראל אחים" (במדב"ר פ"ט סי' יא). ואם הייתי אני במצבו, האם לא הייתי חפץ מאוד בסיוע מצד זולתי?! ודאי שכן! ואם כן אעזור גם אני לחברִי.

ועל ידי זה, בפעם אחרת, כשאזדקק אני לעזרה, יזמינו משמים מישהו שיסייע לי כשם שסייעתי אני לחברי – "מדה כנגד מדה" ומרחמין על המרחם כנ"ל, ומתוך שלא לשמה וכו'. כל זה וכיוצא בזה, יתן האדם אל לבו, ירחם על רעהו ויעזור לו, כאילו היה זה אחיו ממש הנצרך לסיוע.

רחמנות על רוחניות

והנה ברחמנות יש לפעול לא רק כלפי נצרכים לעזרה גשמית, אלא קיימת רחמנות גדולה מזו, והיא על מצבו הרוחני של הזולת (ר' לקו"מ ח"ב סי' ז אות ג ושם סי' קו), אשר לא יודע מה חובתו בעולמו, ואינו יודע כי העולם הזה אינו אלא מקום מעבר אל המקום העיקרי – העולם הבא.

כי רבים מאחינו בני ישראל, תועים כשׂה אובד וחפצים לדעת ולחקור על ענייני דתנו, ותורתנו הקדושה, ויש לרחם עליהם ולהושיט יד לעזרה, על ידי דברי חיזוק ועידוד בעבודת השם יתברך, באמונה, תורה, תפילה וכו'.

וכן סיוע בהמשך הדרך, בהקמת בית נאמן בישראל, טהרת המשפחה, כשרות המטבח, שמירת שבת וכו', על הכל יש ליַידע את חברו, כי טובתו הנצחית היא.

יעזרנו השם יתברך ונזכה לרחם על אחרים, ובזכות זו ירחמו עלינו מן השמים, וימלאו משאלות לבנו לטובה. אמן.